Közlemény a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Vál Község Önkormányzata által fenntartott Váli Mesevölgy Óvodában a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján a veszélyhelyzetre tekintettel az óvodai beiratkozás a 2021/2022. nevelési évre elektronikus úton, a jelentkezési lap április 26-ig történő beküldésével történik.

 

A beiratkozáshoz szükséges többi irat bemutatására az első óvodai napon kerül sor.

Kérem az óvodai jelentkezési lapot kitöltve, aláírva beküldeni az ovodaval@gmail.com címre. További információ: Kocsis Irén óvodavezetőtől (06/70 – 489-20-89)

 

Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó óvodaköteles gyermekek felvétele:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2021/2022-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2021. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • óvodai felvételi kérelmet,

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

  • a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (a lakcímkártyáját),

  • a gyermek TAJ kártyáját,

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

  • ha van szakértői vélemény, vagy orvosi igazolás ételallergiáról.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Vál Község közigazgatási területe.

 

Az óvoda alapító okirata szerint biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.

 

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

 

 Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

 

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyernek.

 

Az óvodai felvételi kérelmet letölthetik az Önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.val.hu

valamint az Óvoda honlapjáról www.valiovoda.hu; illetve átvehetik a Vajda J. utca 45. alatti óvodában.

 

Külföldön tartózkodás esetén

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.

 

A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

 

Felmentési kérelem

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelemhez javaslatot ad a védőnő és az óvodavezető. A felmentési kérelmet kitöltve a Martonvásári Járási Hivatal Hatósági Osztálya számára kell elküldeni.

 

Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége

Szabad férőhely esetén az Óvoda további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesítheti melyről írásban értesíti a kérelmező szülőt.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

 

Vál, 2021.03.22.

 

 

Kocsis Irén intézményvezető

Dr. Balogh Lóránd jegyző

Letölthető dokumentumok

Köszöntő

Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik érdeklődnek intézményünk nevelőmunkája iránt.

 

Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására (az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére) irányul. A gyermekeket különleges gondoskodás és védelem illeti meg.

 

Óvodánk a családokkal szorosan együttműködve, a családi nevelést kiegészítve, esetenként hátránycsökkentő szerepet betöltve végzi nevelőmunkáját, hogy a gyermekek a családénál szélesebb szocializációs közegben, biztonságban, hagyományos értékrendben nevelkedjenek. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy később egészséges, kiegyensúlyozott felnőtteké váljanak.

 

Valljuk, hogy minden gyermeknek joga van a fejlődéshez, a boldog gyermekkorhoz, ezért küldetésünknek tekintjük, hogy az óvodapedagógusok pedagógiai munkájuk során okos szeretetben, érzelmi gazdagságban, humorral teli szabad légkörben, sok szép művészeti élményt biztosítva neveljék.

 

Óvodapedagógusainkra jellemző a pedagógiai optimizmus, a gyermekszeretet, a megbízhatóság, a minőségi munkára való törekvés. Az óvoda felnőtt dolgozói mintájukkal, kommunikációjával segítik a gyermekek fejlődését. Minden munkatársunk ismeri és alkalmazza kiemelt módszerünket, a bátorító nevelést.

 

Programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjával teljes mértékben összhangban áll. Elkészítéséhez felhasználtuk Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív programot. A művészeti program értékeivel és módszereivel azonosulni tudunk.

 

Továbbképzéseken megismertük, majd 1999. szeptembere óta eredményesen alkalmazzuk eljárásait. Köszönjük Nagy Jenőnének, hogy folyamatos támogatást biztosít a művészeti nevelés megvalósításához.

 

Óvodai programunk megfelelő időt, teret, tartalmi keretet ad az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányok leküzdésére, a tehetséggondozásra, a gyermekek egyéni fejlesztésre.

Nevelőmunkánkban építünk a falusi életben rejlő számtalan élmény és felfedezés lehetőségére. A gyermekeknek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő tevékenységeket, cselekvés általi tanulási lehetőségeket kínálunk. Mindennapi óvodai életünk szerves része a mese, a mondóka az ölbeli játék, és a tiszta forrásból származó népi játékok, énekek. Biztosítjuk a gyermekeknek az alkotás, a rendszeres mozgás, és a változatos játéktevékenység feltételeit. Hangsúlyozzuk az érzelmi nevelést, megalapozzuk az egészséges életvitel szokásait, és elültetjük a környezet szeretetének, védelmének alapjait.

A világ körülöttünk állandóan változik, fejlődik, megújul. Az óvodás gyermekek nevelése során szeretnénk elérni, hogy tanuljanak meg bízni képességeikben, és a tudásukat legyenek képesek alkalmazni a gyakorlatban, új helyzetekben: Weöres Sándor megfogalmazásában:
„alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”

 

Kapcsolat

Váli Mesevölgy Óvoda
Vajda János u. 45.
2473
Tel.: +36 70 489 2092
E-mail cím: ovodaval@gmail.com
Váli Mesevölgy Óvoda
Kossuth u. 12.
2473
Tel.: +36 70 489 2093
 
Kocsis Irén intézményvezető: +36 70 489 2089